Odszkodowanie OC za wypadek samochodowy

Z uwagi na zwiększające się natężenie ruchu pojazdów mechanicznych (przykładowo miasto Wrocław odnotowuje średnio ok. 500 samochodów na 1000 mieszkańców)  oraz częste łamanie zasad ruchu drogowego, coraz częściej dochodzi do wypadków samochodowych. Niejednokrotnie  wypadek taki prowadzi nie tylko do uszkodzenia pojazdu, ale również do uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany takim wypadkiem powinien wiedzieć, jakie przysługują mu prawa i roszczenia oraz w jaki sposób ich dochodzić.

Ubezpieczenie OC

Każdy posiadać pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do wykupienia tzw. polisy OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Polisa ta obejmuje wypłatę należnego odszkodowania i innych kwot związanych z wypadkiem samochodowym, którego sprawca objęty jest polisą. Takie rozwiązanie gwarantuje wypłatę adekwatnych kwot na rzecz poszkodowanego wypadkiem.

Praktyka Towarzystw Ubezpieczeniowych przy zapłacie odszkodowania

Niestety doświadczenie zawodowe nabyte w związku z prowadzeniem Kancelarii Adwokackiej i wykonywaniem zawodu adwokata pozwala stwierdzić, że oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe kwoty z tytułu odszkodowania za wypadek samochodowy, jak i z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę, zazwyczaj są zaniżone i nie pokrywają całej wysokości poniesionej szkody i doznanej krzywdy. W związku z powyższym osoby nie posiadające profesjonalnej wiedzy prawniczej, które nie zdecydują się skierować sprawy na drogę sądową, nie uzyskują należnych im kwot. Wielokrotnie spotkać się można z sytuacjami, gdy wypłacane kwoty stanowią jedynie ułamek należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu wypadkiem z ubezpieczenia OC?

  • Odszkodowanie

Katalog należnych świadczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeń OC został w sposób jednoznaczny sprecyzowany przez przepisy Kodeksy Cywilnego. Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu Cywilnego zobowiązany do odszkodowania (w tym wypadku sprawca wypadku drogowego i Towarzystwo Ubezpieczeń) ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego wskazuje natomiast, iż w zakres odszkodowania wchodzą straty, które na skutek szkody poniesiono oraz utracone korzyści. Od Towarzystwa Ubezpieczeń będzie więc można żądać zapłaty kwot związanych z naprawą pojazdu poszkodowanego, kosztów dojazdu (czy też kosztów najmu auta zastępczego), utraconych zarobków w związku z brakiem możliwości wykonywania pracy oraz innych kwot poniesionych w normalnym następstwie wypadku.

  • Odszkodowanie w związku ze szkodą na osobie

Jeżeli w związku z wypadkiem  powstała szkoda na osobie, czyli w sytuacji gdy doszło do uszkodzenia ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia, Ubezpieczyciel zobowiązany jest w ramach odszkodowania OC wypłacić wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Zapłata ta może być tzw. zapłatą z góry, a więc jeszcze przed poniesieniem tych kosztów. W ramach omawianego odszkodowania należne będą koszty leczenia (poszkodowany może zdecydować się na leczenie prywatne), koszty zakupu leków, koszty dojazdów do miejsca leczenia, koszty zakupu specjalnych przyrządów rehabilitacyjnych.

  • Renta w ramach odszkodowania OC

Niezależnie od powyższych roszczeń poszkodowany może żądać od Ubezpieczyciela OC przyznania stosownej renty. Aby uzyskać omawianą rentę musi zostać spełniona jedna z następujących przesłanek:

– utrata w całości lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej;

– zwiększenie się potrzeb poszkodowanego wskutek wypadku samochodowego;

– zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość poszkodowanego wskutek wypadku samochodowego.

Każda z powyższych przesłanek jest samodzielna i może stanowić podstawę do wypłaty renty.

  • Zadośćuczynienie za szkodę na osobie od Towarzystwa Ubezpieczeń OC

Finalnie wskazać należy, iż poszkodowanemu przysługuje stosowana kwota tytułem zadośćuczynienia za krzywdę związaną z wypadkiem, a więc za cierpienia związane z odniesionymi obrażeniami lub w związku z kalectwem. Przy ustaleniu wysokości należnych kwot należy brać pod uwagę rodzaj i uciążliwość doznanych obrażeń ciała, ilość oraz rodzaj przebytych zabiegów, czas leczenia oraz wpływ wypadku na życie poszkodowanego. Zaznaczyć należy przy tym, iż nie mają w chwili obecnej kluczowego znaczenia dotychczasowe zarobki poszkodowanego, a bardziej znaczące są kwestie niematerialne. Wielokrotnie wysokość wypłacanego zadośćuczynienia z tytułu wypadku jest zaniżana przez Towarzystwo Ubezpieczeń OC. Kwoty zasądzane w postępowaniach sądowych od Ubezpieczyciela oscylują w przedziale od 1. 000 zł do nawet 1. 000. 000 zł. W celu dokładnego ustalenia możliwości uzyskania stosownej kwoty zalecane jest przeprowadzenie konsultacji z osobą zajmującą się takim postępowaniem.

W następnej części artykułu poruszony będzie temat, w jaki sposób przygotować się do sporu z Ubezpieczycielem o wypłatę należnego odszkodowania z tytułu wypadku w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej OC.

Artykuł sporządził adwokat Mateusz Jankowski – wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania odszkodowań za wypadki komunikacyjne. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Published On: 24 lipca, 2021 / Categories: Prawo cywilne / Tags: , , , /