Jak przebiega sprawa o rozwód

Prowadząc swoją działalność prawną na terenie Wrocławia w ramach Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu nie zdawałem sobie sprawy jak częstym zapytaniem kierowanym do popularnej wyszukiwarki jest pytanie o sprawy o rozwód. Użytkownicy bardzo często zadają pytania o następującej treści:

 • ile kosztuje rozwód

 • ile czeka się na rozwód

 • rozwód z orzeczeniem o winie czy bez

 • jakie są przesłanki winy w rozwodzie

 • jak napisać pozew o rozwód

 • jak przygotować się na rozwód

 • czy warto domagać się winy w rozwodzie

 • ile trwa postępowanie o rozwód

Bardzo częstym zapytaniem w wyszukiwarce jest pytanie „dobry prawnik rozwód”, „dobry adwokat rozwód”, czy też zapytania odnoszące się bezpośrednio do obszaru, w który ma dojść do postępowania rozwodowego np. „rozwód Wrocław”, „adwokat rozwód Wrocław”, „adwokat rozwód Opole”, „prawnik rozwód Opole” itp. Liczne zapytania i popularność tych zapytań wskazuje, jak aktualną i powszechnie poszukiwaną problematyką jest problematyka dotycząca procesu o rozwód. Analiza powyższego zapotrzebowania zmotywowała adwokatów działający w ramach naszej Kancelarii Adwokackiej do próby przygotowania pełnej informacji o rozwodzie i przebiegu rozwodu, tak przed Sądem, jak i w okresie poprzedzającym postępowanie rozwodowe w sądzie.

Rozwód bez orzekania o winie, czy rozwód z orzekaniem o winie

Podstawowym i głównym pytaniem pojawiającym się przy każdym rozwodzie jest ustalenie, czy w procesie o rozwód domagać się winy (orzeczenia o winie) małżonka. Już na wstępie pamiętać należy, że rozwód trwa dłużej jeżeli sąd orzeka o winie. Zasadą jest związanie sądu w wypadku odstąpienia przez małżonków od domagania się orzeczenia winy za rozpad związku małżeńskiego. Innymi słowy jeżeli małżonkowie wspólnie zdecydują się że nie chcą winy w rozwodzie to sąd nie może sam zdecydować, że o winie będzie orzekał, jeżeli małżonkowie domagać się będą orzeczenia winy to sąd będzie musiał tę kwestię rozstrzygnąć. W takiej sytuacji sprawa o rozwód zakończy się jednym z trzech możliwych orzeczeń o winie:

 • ustalenie winy obojga małżonków w doprowadzeniu do rozwodu;

 • ustalenie winy żony w doprowadzeniu do rozwodu;

 • ustalenie winy męża w doprowadzeniu do rozwodu;

Przed podjęciem decyzji o domaganiu się lub nie winy drugiego małżonka poznać należy skutki prawne orzeczenia o winie. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków rodzi określone skutki prawne podobnie jak rozwód bez orzekania o winie.

 • Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód wrocław
 • każdy z małżonków może żądać alimentów przez 5 lat
 • w wyjątkowych sytuacjach nawet dłużej
 • alimenty pokrywają podstawowe koszty utrzymania
 • aby żądać alimentów należy znaleźć się w niedostatku
 • Rozwód z wyłącznej winy

Rozwód z winy obojga
 • każdy z małżonków może żądać alimentów
 • alimenty pokrywają podstawowe koszty utrzymania
 • aby żądać alimentów należy znaleźć się w niedostatku
 • Rozwód z winy obojga

Rozwód z wyłącznej winy
 • tylko małżonek niewinny może żądać alimentów;
 • małżonek wyłącznie winny nie może żądać alimentów
 • alimenty pokrywają różnice w standardzie życia przed rozwodem
 • aby żądać alimentów nie trzeba być w niedostatku
 • W wypadku wyłącznej winy jednego małżonka drugi małżonek może żądać w ramach alimentów np wydatków na drogie ubrania, kosmetyczkę, fryzjera, wyjazdy zagraniczne itp.

Ile trwa rozwód z winą i rozwód bez orzekania o winie?

Generalną zasadą jest, że postępowania rozwodowe bez orzekania o winie nie tylko toczą się szybciej, ale również sądy szybciej wyznaczają termin rozprawy. Rozwód bez orzekania o winie trwa zazwyczaj od 3 – 9 miesięcy w zależności od sądu. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód z winą to sytuacja w tym przypadku wygląda mniej korzystnie. Zakładać należy, że proces rozwodowy z winą trwać będzie co najmniej rok (w I instancji). W zależności od ilości świadków oraz sądu do którego sprawa trafi rozwód takie może trwać nawet dwa lata. Generalną zasadą jest jednak że rozwód bez winy jest szybszy od rozwodu z winą. Jako przykład można podać kilka miast, w których  kancelaria prowadzi postępowania rozwodowe na terenie Polski:

 • rozwód Opole bez winy – średnio około 4 miesiące;
 • rozwód Opole z winą – średnio około 1,5 roku;
 • rozwód Wrocław bez winy – średnio około 6 miesięcy;
 • rozwód Wrocław z winą – średnio do 2 lat;
 • rozwód Gliwice z winą – ponad 2 lata;
 • rozwód Gliwice bez winy – średnio ok 6 miesięcy;

Sąd to jedynie przykłady obrazują one jednak dwie kluczowe kwestie. Postępowania rozwodowe bez winy trwają dużo krócej od postępowań rozwodowych z winą. Dodatkowo w zależności od Sądu Okręgowego, w którym toczy się sprawa o rozwód termin ten będzie krótszy lub dłuższy.

Przesłanki winy w rozwodzie?

Podejmując decyzję, czy wnosić o rozwód z winy, czy bez winy warto przeanalizować jakie są przesłanki winny w rozpadzie współżycia małżeńskiego. Generalnie, już na wstępie wskazać należy, że przesłanki orzeczenia winy w postępowaniu rozwodowym są sprawą indywidualną i zawsze zależą od realiów konkretnej sprawy. Nie mniej jednak istnieje kilka klasycznych przesłanek winy. Wśród przesłanek orzeczenia winy w rozwodzie warto wymienić w szczególności:

 • zdradę małżeńską

 • hazard

 • alkoholizm lub narkomanię

 • przemoc w rodzinie

 • znęcanie się

Są to główne przesłanki orzeczenia winy w postępowaniu rozwodowym. Pamiętać należy jednak, że jeżeli okoliczności orzeczenia winy występują po stronie każdego z małżonków to sąd rozwody orzeknie rozwód z winy każdego z małżonków. Kluczowym jest przy tym, że stopień zawinienia nie ma najmniejszego znaczenia.

Kiedy sąd nie da rozwodu?

Czy istnieje możliwość oddalenia pozwu o rozwód? W zasadzie KRO przewiduje trzy takie sytuacje, w których Sąd będzie mógł oddalić pozew o rozwód.

Po pierwsze w sytuacji gdy rozwód będzie sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci stron. Generalnie w praktyce taka sytuacja mieć będzie miejsce w wypadku stwierdzenia przez opiniującego psychologa lub ośrodek, że dzieci są na tyle związane z rozwodzącymi się rodzicami, że rozwód doprowadzi do zachwiania ich rozwoju.

Drugą opcją jest sytuacja, w której małżonek niewinny rozwodu sprzeciwi się rozwodowi, pozew o rozwód wytoczy małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. W takiej sytuacji pamiętać należy, że postępowanie rozwodowe nie będzie różnić się niczym od tego w klasycznej postaci, kiedy każdy z małżonków będzie domagał się orzeczenia rozwodu.

Trzecią opcją jest sytuacja, w której w toku postępowania Sąd dojdzie do przekonania, że nie doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, że materiał dowodowy wskazuje, że małżeństwo można uratować.

Przykładowo w ramach naszej praktyki, kiedy rozwód prowadził Wrocław – Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie zdarzyło się nam z oddalenie powództwa o rozwód.

Przesłanki orzeczenia rozwodu – trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Małżonkowie domagający się rozwodu muszą wykazać w toku postępowania rozwodowego, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że więź małżeńska ustała w pełni na następujących płaszczyznach:

 • gospodarczej;
 • fizycznej;
 • uczuciowej;

Aby rozkład pożycia małżeńskiego był trwały w procesie rozwodowym należy wykazać, że nie ma widoków na odżycie więzi małżeńskiej. Ze względu na powyższe przesłanki zalecamy złożenie pozwu o rozwód po około 6 miesiącach od daty rozstania się małżonków.

Alimenty w rozwodzie.

W toku postępowania rozwodowego sąd rozwodowy ma obowiązek zawrzeć kilka rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym. Jednym z takich rozstrzygnięć jest ustalenie alimentów na dzieci lub na małżonka, a więc zakres w jakim poszczególny z małżonków ma się przyczyniać do zaspokajania potrzeb rodziny. Temat ustalenia wysokości alimentów w rozwodzie jest tematem bardzo obszernym. Z tego też powodu zostanie on omówiony w odrębnym artykule. Jeśli chodzi o wysokość alimentów to wahają się one w bardzo szerokim zakresie. W Polsce, w odróżnieniu od Niemiec, nie ma bowiem sztywnie ustalonych stawek alimentów. Dlatego też wysokość tych alimentów ustalona będzie zawsze indywidualnie w oparciu o kilka kryteriów takich jak:

 • uzasadnione potrzeby uprawnionego;

 • sytuacje majątkową zobowiązanego – jego możliwości zarobkowe;

 • dochody osoby uprawnionej lub drugiego z małżonków;

 • wiek;

 • ustalenie czy rozwód orzeczony był z wyłącznej winy stron;

Kontakty i władza rodzicielska w rozwodzie.

Sąd orzekający rozwód zobowiązany jest do ustalenia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dziećmi. Zasadą jest, że Sąd rozwodowy ogranicza władzę rodzicielską jednego z rodziców i orzeka, że drugi rodzic będzie miał prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka. W wyroku rozwodowym sąd ustala też kontakty rodzica z dziećmi. Jeśli chodzi o tendencję to orzekania tych kontaktów to co do zasady mamy aktualnie do czynienia z tendencją rozszerzającą. W sprawie o rozwód coraz częściej kontakty rodzica orzekane są z większą częstotliwością, nawet z ustaleniem prawa do kontaktów w ciągu tygodnia.

 • Odstąpienie od orzekania o władzy rodzicielskiej – plan rodzicielski

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji w której rodzice chcą rozwieść się ugodowo istnieje możliwość przedstawienia planu rodzicielskiego w procesie rozwodowym. Przedłożenie kompletnego planu rodzicielskiego powinno doprowadzić do sytuacji, w której sąd bo zbadaniu jego treści odstąpi od orzeczenia o kontaktach i władzy rodzicielskiej.

 • Orzeczenie o wspólnie zajmowanym lokalu w rozwodzie.

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka też o wspólnie zajmowanym przez małżonków lokalu mieszkalnym. Taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko, jedynie w sytuacji w której rozwodzący się małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie. Sąd orzeka wtedy w jaki sposób małżonkowie mają korzystać z tego lokalu, wskazując nawet, z których poszczególnych pomieszczeń ma korzystać małżonkowie rozwiedzieni. Pamiętać należy, że takie orzeczenie może przestać być skuteczne bardzo szybko po rozwodzie.

Niniejszy artykuł sporządzony został przez adwokata Mateusza Jankowskiego specjalizującego się m. in. w prawie spadkowym. W najbliższym okresie zostaną dołączone dodatkowe artykuły z zakresu prawa spadkowego, a dotyczące dokładnego obliczania należnego zachowku oraz kwestii wydziedziczenia.